lncepand cu data 05.03.2018, programul de lucru al OFICIULUI DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILARA CARAS-SEVERIN PROGRAMUL DE LUCRU SE VA DESFASURA ASTFEL 

Luni, marti, miercuri, joi - intre orele 8,00 - 16,30
Vineri - intre orele 8,00 - 14,00.

____________________________________________________________________

DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE SERVICII DE PAZĂ, MONITORIZARE A SISTEMELORDE DETECȚIE, ALARMARE ȘI INTERVENȚIE RAPIDĂ ANTIEFRACȚIE ȘI DE ÎNSOȚIRE TRANSPORT VALORI 

prin Procedura simplificată proprie, conform anunț SEAP nr. 149658/18.01.2018

 - FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI

CAIET DE SARCINI

FORMULARE

PROPUNERE DE CONTRACT

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------

Procedura de întabulare a dreptului de proprietate  publica a statului asupra fondului forestier, conform art.122 din Legea nr.46/2008-Codul Silvic, cu modificirile si completirile ulterioare

 _____________________________________________________

 
ACCESATI AICI PENTRU A VIZUALIZA/DESCĂRCA noile formulare tipizate-anexe la ODG nr.700/2014
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMARE

>               Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş Severin colectează în mod direct şi indirect date cu caracter personal pe care le prelucrează în scopul furnizării serviciilor de cadastru şi publicitate imobiliară, înregistrării sistematice, furnizării serviciului ROMPOS şi a celui de autorizare.

>               Categoriile de date cu caracter personal deţinute în vederea prelucrării:

-         numele şi prenumele;

-         codul numeric personal;

-         seria si numărul actului de identitate;

-         data si locul naşterii;

-         cetăţenia;

-         adresa/domiciliu;

-         numărul de telefon;

-         date privind cazierul judiciar;

>               Scopul prelucrării datelor cu caracter personal:

-                   efectuarea înregistrării drepturilor, actelor, sau faptelor juridice cu privire la imobile, în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară;

-                   utilizarea serviciilor ROMPOS;

-                   autorizarea persoanelor sau recunoaşterii autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European;

-                   soluţionarea cererilor de identificare a bunurilor imobile, formulate de instituţii publice în exercitarea atribuţiilor specifice;

-                   schimbul de informaţii cu diverse autorităţi/instituţii publice în baza protocoalelor de schimb de informaţii.

>               Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a se respecta prevederile Codului Civil, ale Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 700/2014, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 107/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

>               Accesul la datele cu caracter personal şi prelucrarea acestora de către angajaţii Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş Severin se face cu respectarea art. 4 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

>               Furnizarea datelor, este obligatorie, potrivit legii, pentru prestarea serviciilor de cadastru şi/sau publicitate imobiliară solicitate, în vederea obţinerii autorizării sau recunoaşterii autorizării pentru realizarea şi verificarea lucrărilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, în scopul utilizării serviciilor ROMPOS dar şi pentru soluţionarea de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş Severin a cererilor de identificare a bunurilor imobile, formulate de instituţii publice în exercitarea atribuţiilor.

>               Refuzul privind furnizarea datelor cu caracter personal determină imposibilitatea prestării serviciilor de înregistrare în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară (furnizate la cerere sau în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică), a serviciilor de autorizare si utilizare a ROMPOS.

> Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş Severin în îndeplinirea atribuţiilor legale şi sunt comunicate terţilor numai în condiţiile prevăzute de Codul Civil, de Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

>               Conform Legii nr. 677/2001, persoana vizată beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

>               în vederea exercitării acestor drepturi, persoana vizată are posibilitatea de a se adresa Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş Severin cu o cerere scrisă, datată şi semnată, fiindu-i recunoscut, totodată dreptul de a se adresa instanţei de judecată, în cazul în care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal.

---------------------------------------------------------------------------

  

ÎN ATENŢIA CELOR IMPLICAŢI ÎN ACŢIUNILE AFERENTE OUG35

                                           GHIDUL PRIMARULUI VERSIUNEA 4

                                           GHIDUL PERSOANELOR AUTORIZATE 

 

  EXAMEN PROMOVARE DECEMBRIE 2016LOGO PNCCF

 

  CINE SUNTEM

O.C.P.I. Caraș-Severin - ca institutie publică reprezentând A.N.C.P.I. la nivelul judetului - controlează si îndrumă toate activitătile privind:

 • cadastrul

: identificarea, înregistrarea si reprezentarea cartografică a corpurilor de proprietate (imobile, terenuri), respectiv constituirea oficială a unei evidente tehnice, economice si juridice;

  • cartea funciară

 : înscrierea actelor si faptelor juridice referitoare la imobilele din judet (publicitatea imobiliară); 

  • geodezia/topografia

 : măsurători terestre de referintă pe teritoriul judetului; măsurători de corpuri de proprietate; 

 • cartografia

 : arhivarea si administrarea de hărti si planuri.

 CE FACEM

 O.C.P.I. Caraș-Severin este implicat în circuitul de reconstituire si constituire a drepturilor de proprietate asupra terenurilor si de emitere a titlurilor de proprietate în conformitate cu Legea 18/1991,Legea 1/2000 si Legea 247/2005. 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ANUNTURI

Apr 24, 2017
Dec 20, 2016
Sep 20, 2016