Lista cuprinzand tarifele pentru serviciile furnizate de ANCPI si de unitatile sale subordonate

 

Conform Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 39/2009, privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate si a taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei.

Anexa nr.1

 

Nr. crt

Grupe de servicii

Codul serviciului

Denumirea serviciului

Unitate de masura

Tarif (lei / UM)

1

Avize, receptii si furnizare date

1.1

Avize si receptii

1.1.1

Aviz incepere lucrari

lucrare

100

1.1.2

Receptie tehnica pentru lucrari de masuratori terestre

ha

200, dar nu mai mult de 1500

1.1.3

Receptie lucrari fotozrammetrice

ha

10 dar nu mai mult de 2000

1.2

Furnizare date de cadastru, geodezie si cartografie

1.2.1

Inregistrari GNS de la o statie permanenta, cu anunt prealabil cu 24 de ore

ora

15

1.2.2

Servicii pozitionare GNSS in timp real – ROMPOS

ora

0

1.2.3

Harti si planuri cadastrale si topografice tiparite

foaie de harta

40

1.2.4

Harti si planuri cadastrale si topografice difitale – raster

foaie de harta

30

1.2.5

Harti si planuri cadastrale si topografice difitale

strat pe foaie de harta

120

1.2.6

Coordonate planimetrice, altimetrice si 3 D

punct

15

1.2.7

Copii certificate ale planurilor si hartilor

foaie de plan / harta

30

1.2.8

Plan parcelar in format digital

ha

5

1.2.9

Plan parcelar analogic

plan

20

1.2.10

Ortofotoplan rezolutie 0,5 – 2 m

kmp

20

1.2.11

Ortofotoplan rezolutie 0,1 – 0,4 m

kmp

100

1.2.12

Aerofotogramme

fotograma

150

1.2.13

Mozaic orotofotoplan rezolutie 0,5 – 10 m

kmp

10

1.2.14

Model numeric al terenului cu densitatea punctelor cuprinsa intre 1- 20 m

kmp

50

1.2.15

Model numeric al terenului cu densitatea punctelor mai mica de 20 m

kmp

15

2

Servicii de cadastru si publicitate imobiliara

2.1.

Prima inregistrare a imobilelor / unitatilor individuale (u.i.)1

2.1.1.

Receptie si infiintare carte funciara

imobil / u.i.

120

2.1.2.

Receptie (nr. cadastral)

imobil (u.i.)

60

2.1.3.

Infiintare carte funciara

imobil (u.i.)

60

2.2.

Dezmembrare / comasare2

2.2.1.

Receptie dezmembrare/comasare

imobil rezultat / u.i. rezultata

60

2.2.2.

Inscriere dezmembrare/comasare in cartea funciara

imobil rezultat / u.i. rezultata

60

2.2.3.

Dezmembrare pentru expropieri

imobil rezultat / u.i. rezultata

10

2.3.

Intabulare sau inscriere provizorie3

2.3.1.

Drept de proprietate sau dezmembraminte in favoarea persoanelor juridice

valoarea din act

o,5%3

2.3.2.

Drept de proprietate sau dezmembraminte in favoarea persoanelor fizice si a cultelor religioase recunoscute in conditiile legii

valoarea din act

0,15%3

2.3.3.

Ipoteca / Privilegiu4

operatiune

100 / imobil + 0,1% din valoarea creantei garantate

2.3.4.

Imobile expropriate5

imobil

50

2.4.

Notare

2.4.1.

Fuziune / Divizare

imobil

0,5%3

2.4.2.

Alte notari (inclusiv radierea)

operatiune6

60

2.5.

Rectificare

2.5.1.

Indreptare eroare materiala si repozitionare imobil

imobil

0

2.5.2.

Rectificare limite imobil si modificare suprafata

imobil

120

2.5.3.

Reconstituire carte funciara

carte funciara

0

2.6

Actualizare informatii tehnice

2.6.1.

Inscriere constructii

imobil

60 + 0,05% din valoarea de impozitare a constructiei

2.6.2.

Extindere sau desfiintare constructii si actualizare categorie de folosinta, destinatie sau alte informatii tehnice

imobil

60

2.7

Consultare / informare

2.7.1.

Consultare documente din arhiva7

15 minute

10

2.7.2.

Extras de carte funciara pentru informare

imobil

20

2.7.3.

Extras de carte funciara pentru autentificare

imobil

40

2.7.4.

Certificat de sarcini

certificat

100

2.7.5.

Copii certificate din mapa de acte si carti funciare

fila

5

2.7.6.

Certificat privind identificarea numarului topografic / cadastral si de carte funciara dupa numele proprietarului8

proprietar / birou de cadastru si publicitate imobiliara sau sector al municipiului Bucuresti

100

2.7.7.

Extras din planul cadastral pe ortofotoplan

imobil

15

 


Nota:

1. Tarifele includ furnizarea la cerere a:
* coordonatelor punctelor de detaliu si a coordonatelor punctelor din retelele de ridicare din documentatiile cadastrale existente in arhiva si din retelele de indesire;
* coordonatelor punctelor din reteaua geodezica de stat in plan de proiectie Stereografic 1970;
* planul cadastral actualizat (format A4);
* hartilor si planurilor cadastrale si topografice, indiferent de scara si editie (format A4);
* datelor de publicitate imobiliara necesare realizarii lucrarii (consultare carte funciara si copii de pe planul topografic de carte funciara).
2. Inclusiv operatiunile de apartamentare, respectiv inscriere condominiu.

3. Din valoarea din act, dar nu mai putin de 60 de lei pentru fiecare imobil; daca valoarea din act este mai mica decat valoarea de circulatie a bunurilor imobile stabilita prin expertiza de camerele notarilor publici sau nu este disponibila, procentul se aplica la aceasta din urma. Daca valoarea nu poate fi determinata, tariful minim este de 60 de lei pentru fiecare imobil. La serviciile de la nr. crt. 2.3 codurile 2.3.1 si 2.3.2, dupa caz, se va incadra si infiintarea cartii funciare a imobilelor / unitatilor individuale, dobandite in baza actelor juridice incheiate dupa data intrarii in vigoare a prezentului ordin, iar pentru receptia documentatiilor cadastrale se va percepe tariful prevazut la serviciul de la nr. crt. 2.1 codul 2.1.2.
La constituirea sau transmiterea dezmembramintelor dreptului de proprietate, tariful se determina la valoarea declarata de parti, dar nu mai putin de 20% din valoarea orientativa stabilita prin expertiza intocmita de camera notarilor publici. La transmiterea nudei proprietati, tariful se determina la valoarea declarata de parti, dar nu mai putin de 80% din valoarea orientativa stabilita prin expertiza intocmita de camera notarilor publici. In ambele situatii, tariful minim nu poate fi mai mic de 60 lei pentru fiecare imobil.

4. Include si notarea interdictiilor. Intabularea ipotecii in baza actelor aditionale la contractul de ipoteca, precum si a privilegiului imobiliar in favoarea asociatiilor de proprietari se incadreaza la acest serviciu. Nu se percepe tarif pentru inscrierea dreptului de ipoteca legala sau privilegiul pentru rest de plata. Nu se percepe tarif pentru inscrierea privilegiului finantatorului constituit prin contractul de ipoteca.

5. Receptia documentatiei cadastrale pentru intregul imobil din care se dezmembreaza suprafata supusa exproprierii, receptia propunerii de dezmembrare, intabularea dreptului de proprietate asupra intregului imobil, infiintare carte funciara pentru imobilele rezultate din dezmembrare, intabularea dreptului de proprietate al statului dobandit prin expropriere si a dreptului de administrare.

6. Notarea sau radierea unei inscrieri efectuate intr-o carte funciara, in baza unei singure incheieri, reprezinta o operatiune. Radierea ipotecii include si radierea interdictiilor.

7. Serviciul se aplica si datelor de cadastru, geodezie si cartografie prevazute la nr. crt. 1.2.

8. Serviciul include eliberarea unui certificat cu privire la identificarea numarului cadastral / topografic si a numarului de carte funciara al imobilelor dupa numele / denumirea proprietarului si a altor date de identificare, la cererea persoanelor abilitate prin legi speciale sa ceara aceste informatii. Cererrile prin care se solicita serviciul se depun la biroul de cadastru si publicitate imobiliara.

Anexa nr.2
Taxa de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei.

 

Nr. crt

Denumirea

Unitatea de masura

Taxa (lei / UM)

1

Autorizare

1.1

Autorizarea persoanelor fizice

persoana

400

1.2

Autorizarea persoanelor juridice

persoana

2000

 

ANUNTURI

Apr 24, 2017
Dec 20, 2016
Sep 20, 2016